Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής, των Σχολικών του Επιτροπών, του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης», του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΗΚ» του Δήμου Καισαριανής »

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

μελετη αναλωσιμα 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΩΕ94ΩΕΨ-ΒΜ9