Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020»

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 148 ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2020-1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΩΘ1ΦΩΕΨ-ΛΕΥ)