ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Δ/ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 55κ.μ.»

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΠΟΦ. 103 ΟΕ 9ΡΤ1ΩΕΨ-Β1Υ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ (64ΦΓΩΕΨ-2ΦΔ)

ΤΕΥΔ espd-request-v2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ