ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ»

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

APOFASH 157 O.E. (6ΣΚΟΩΕΨ-Μ3Κ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Ω3Ω1ΩΕΨ-Λ3Ν)

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 7_12_2020