ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Οικονομική Προσφορά Ομάδα 3

Οικονομική Προσφορά Ομάδα 2

Οικονομική Προσφορά Ομάδα 1

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2019 _1_

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

αποφ 219 ΟΕ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ