ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ». ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΟΜΑΔΑ 1 + ΟΜΑΔΑ 2 + ΟΜΑΔΑ 3 134.929,80 € Φ.Π.Α. 24% 32.383,15 € ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.) 167.312,95 € CPV: 09134100-8 09135100-5 09132100-4 09211000-1 09211650-2 24957000-7 Ο Δήμαρχος Καισαριανής διακηρύσσει ανοικτό,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2020

ΟΡΟΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ(ΩΥ8ΜΩΕΨ-Χ0Τ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ(Ω58ΤΩΕΨ-ΒΔΘ

ΤΕΥΔ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ