ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Τελική Μελέτη με Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προμέτρηση

Προυπολογισμός Μελέτης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμές Εφαρμογής