Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

Λειτουργίες  Βεβαίωσης Τελών, Δικαιωμάτων, Φόρων, Εισφορών και τελών     διαφήμισης:

 • Συγκέντρωση στοιχείων για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς το Δήμο των Φυσικών προσώπων ή των κάθε είδους επιχειρήσεων της περιοχής για φόρους ,εισφορές ,τέλη δικαιώματα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της νομοθεσίας. Έκδοση βεβαιώσεων /αδειών  που σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων κ.α.

Λειτουργίες φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων:

 • Μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλομένων ποσών.

Λειτουργίες θεμάτων οικ. διαχείρισης Δημοτικού Κοιμητηρίου:

 • Τήρηση διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη Λειτουργία του Δημ. Κοιμητηρίου και την απόδοση των εισπραττομένων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του Δήμου

Λειτουργίες χορήγησης αδειών καταστημάτων:

 • Υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών που σχετίζονται με την χορήγηση αδειών καταστημάτων, και επιχειρήσεων οι όροι των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις. Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ,ψυχαγωγικών παιχνιδιών, θεάτρων, κινηματογράφων  και παρεμφερών επιχειρήσεων όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις κ.λπ.

Λειτουργίες έκδοσης βεβαιώσεων ΔΕΗ-ΤΑΠ:

 • Τήρηση διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση βεβαιώσεων απόδοσης ΤΑΠ

Λειτουργίες θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας –Κληροδοτημάτων:

 • Τήρηση αρχείου Δημοτικής ακίνητης περιουσίας, μέριμνα για την αξιοποίηση/ εκμετάλλευση της δημ. ακίνητης περιουσίας κ.α.

Τμήμα Λογιστηρίου

Λειτουργίες  Λογιστικού και Προϋπολογισμού:

 • Συγκέντρωση στοιχείων ,διερεύνηση αναγκών και κατάρτιση των  ετησίων προϋπολογισμών, δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των αντίστοιχων προϋπολογισμών εσόδων του Δήμου, τήρηση   διαδικασιών και αρχείων και παρακολούθηση της εξέλιξης των προηγούμενων προϋπολογισμών. Εξαγωγή αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών. Ερμηνεία αποκλίσεων και εισήγηση διορθωτικών ενεργειών. Ακόμη, σύνταξη ετήσιων οικονομικών απολογισμών του Δήμου σε συνεργασία με το Ταμείο και υποβολή στα πολιτικά όργανα, περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος, σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου κ.λπ.

Λειτουργίες Εκκαθάρισης και εντολών Δαπανών:

 • Παραλαβή των κάθε φύσης παραστατικών που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και έλεγχος  των προηγουμένων παραστατικών. Αποστολή των ενταλμάτων στο Ταμείο για τη διενέργεια πληρωμών.

Λειτουργίες  Μισθοδοσίας Προσωπικού:

 • Συγκέντρωση στοιχείων μεταβολών προσωπικού ή καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση που αντιστοιχούν και έχουν επίδραση στην καταβολή των αμοιβών τους, ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του προσωπικού με τα προηγούμενα στοιχεία για την εξαγωγή των περιοδικών μισθολογικών καταστάσεων ή γενικά των καταστάσεων πληρωμής κάθε είδους αμοιβής προς το προσωπικό του Δήμου κ.α.

Λειτουργίες  Προμηθειών:

 • Επιμέλεια και ενέργεια  όλων των διαδικασιών  για την παραγγελία των προμηθειών του Δήμου εκτός των υλικών που ενσωματώνονται στα έργα, προετοιμασία ετησίων προγραμμάτων προμηθειών σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου, συγκέντρωση αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προμηθείας ειδών από τις επιμέρους διοικητικές ενότητες του Δήμου (εκτός των υλικών έργων). Επίσης, τήρηση των διαδικασιών για την έγκριση σκοπιμότητας κάθε προμήθειας και των διαδικασιών για την κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών  σε συγκεκριμένους προμηθευτές (διακηρύξεις, διαγωνισμοί, λήψη προσφορών, αξιολόγηση  προσφορών, κλπ.

Λειτουργίες  Διαχείρισης Υλικού  και Αποθήκης:

 • Ευθύνη για την ασφαλή φύλαξη και καλή συντήρηση του αποθηκευμένου υλικού και την ακρίβεια του υπολοίπου όπως αυτό προκύπτει σε κάθε στιγμή από το βιβλίου υλικού, τήρηση διαδικασιών παραλαβής παγίων ή αναλώσιμων υλικών από την αποθήκη του Δήμου και ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων αποθεμάτων της αποθήκη, φροντίδα για τη φύλαξη και τακτοποίηση των ειδών της αποθήκης κ.λπ.

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Λειτουργίες Ελέγχου Εσόδων –Εξόδων:

 • Κατάρτιση περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων, παραλαβή και έλεγχος των Χρηματικών Ενταλμάτων πληρωμών για τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να προσκομίζουν οι δικαιούχοι .

Λειτουργίες  Εισπράξεων-Πληρωμών

 • Διενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς τον Δήμο. για οποιαδήποτε αιτία,  μέσω Δημοτικών Εισπρακτόρων, έκδοση αντίστοιχων διπλοτύπων εισπράξεως και ενημέρωση σχετικά του αρχείου οφειλετών, παραλαβή χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών και διενέργεια πληρωμών προς τους δικαιούχους κ.α. .

Λειτουργίες Διαχείρισης Νομικών Προσώπων

 • Τήρηση διαδικασιών ελέγχου παραστατικών για την διενέργεια κάθε είδους εισπράξεις ή πληρωμές δαπανών των Ν.Π.