Διεύθυνση Περιβάλλοντος (Καθαριότητας – Συνεργείων – Πρασίνου)

Διευθυντης: Γιάννης Καρούσης

Τηλ:  210 7243. 100

Τμήμα Καθαριότητας:

Αρμοδιότητες  Εποπτών: Μέριμνα για την κανονική διενέργεια της καθαριότητας στην πόλη, έλεγχος της άρτιας εκτέλεσης των συναφών προς την καθαριότητα εργασιών.

Λειτουργίες καθαριότητας
Αντικείμενο του τμήματος είναι :

  • Μέριμνα για την περισυλλογή των απορριμμάτων, το σκούπισμα των οδών και όλων των κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, κλπ.) και τη μεταφορά των απορριμμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής.
  • Μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων.

 

Τμήμα Κατασκευών & Συντήρησης Έργων

Στο Τμήμα συγκροτούνται:

  • Συνεργεία επισκευών και συντήρησης για τα παρακάτω είδη έργων και εργασιών: κτιριακά έργα, έργα οδοποιίας και λοιπά έργα τεχνικής υποδομής, έργα διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων, έργα σήμανσης και διαγράμμισης έργα/ εργασίες ηλεκτροφωτισμού, συντήρηση/ επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Αρμοδιότητες Συντήρησης Κτιρίων-Πάρκων, Παιδικών Χαρών,   Κοινοχρήστων χώρων  και Έργων Υποδομής.

Λειτουργίες εξυπηρέτησης  εκδηλώσεων

  • τεχνική υποστήριξή πολιτστικψν εξδηλωσεων

 

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

Λειτουργίες συντήρησης Αστικού και Περιαστικού πρασίνου:

  • Ευθύνη για την σωστή λειτουργία των συνεργείων κήπων και δεντροστοιχίων του δήμου, και γενικά κάθε μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση του πρασίνου στην πόλη, καθώς και την συντήρηση, τον εξωραϊσμό ,την καθαριότητα και την επαύξηση των δημοτικών κήπων, αλσών ή δεντροστοιχίων.

Λειτουργίες Κηποτεχνίας και Πρασίνου

Στην αρμοδιότητα και ευθύνη του υπάγονται:

  • Ανάπτυξη πρασίνου στην πόλη, συντήρηση των αλσών της πόλης, δημιουργία δεντροστοιχιών και η συντήρησή τους, καλλιέργεια των φυτωρίων για την ανανέωση των λουλουδιών, καθαριότητα των αλσών και κήπων και το κανονικό πότισμα των λουλουδιών.