Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραμματειακή Υποστήριξη

Αρμοδιότητες: Συνεργασία  με τα Τμήματα των Διευθύνσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για ζητήματα προσωπικού, δαπανών, εσόδων και προμηθειών της Δ/νσης και παροχή γραμματειακών υπηρεσιών στη Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών (Διακίνηση εισερχόμενων / εξερχόμενων εγγράφων ,τήρηση αρχείων εγγράφων, δακτυλογράφηση ,αναπαραγωγή  σχεδίων ,παροχή γενικών πληροφοριών προς τους δημότες), Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου των έργων της Δ/νσης σε τρία επίπεδα:

 1. Προγραμματισμένα
 2. Υπό εκτέλεση
 3. Αποπερατωθέντα

Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών ΄Έργων

Αρμοδιότητες: Επιμέλεια και ενέργειες όλων των διαδικασιών για την προμήθεια υλικών που ενσωματώνονται στα έργα κατά τις διατάξεις του Π.Δ.28/.80 και του Π.Δ. 410/95 και μέριμνα για την έγκαιρη παραλαβή των κάθε είδους προμηθευόμενων υλικών και ειδών, που προορίζονται για την εκτέλεση έργων με την συνοδεία των ποσοτικών παραστατικών στοιχείων και την παράδοσή τους για κάθε περίπτωση, στα συνεργεία του Δήμου, στον τόπο εκτέλεσης του έργου. Ακόμη προβαίνει σε ενέργειες των νομίμων για τη βεβαίωση του αντιτίμου κάθε ζημιάς που προκύπτει λόγω απώλειας των ειδών ή υλικών γενικά σε βάρος του έχοντος την ευθύνη για αυτή υπολόγου κ.α..

Τμήμα Αρχιτεκτονικό

Λειτουργίες Μελετών και Κατασκευών Αρχιτεκτονικών ΄Έργων:

 • Προσδιορισμός ετήσιων και μεσοπρόθεσμων στόχων εκτέλεσης νέων Αρχιτεκτονικών έργων  στην περιοχή του Δήμου και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης κοινόχρηστης υποδομής, προγραμματισμός ετήσιος και μεσοπρόθεσμος  μελετών και κατασκευής νέων έργων και συντηρήσεων που αναλαμβάνει το Τμήμα και καθορισμός προϋποθέσεων υλοποίησης (χρονοδιάγραμμα ,τεχν  εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.).
 • Παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης., σύνταξη μελετών για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου.
 • Μέριμνα για την προστασία της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του Δήμου (διατηρητέα κτίρια, ιστορικοί χώροι κλπ), εκτέλεση έργων διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, πλατείες, αθλητικοί χώροι κλπ.

Λειτουργίες  Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών:

 • Τήρηση σχετικών διαδικασιών για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού (κατάρτιση και έκδοση πράξεων αναλογισμού προσκυρώσεις και τακτοποιήσεις οικοπέδων), εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών, επίβλεψη τοπογραφικών εργασιών που ανατίθενται σε τρίτους κ.λπ., όπως υποστήριξη της συμμετοχής του Δήμου στις διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδομικού  σχεδιασμού κ.α.

Λειτουργίες Τεχνικής υποστήριξης Αδειών Λειτουργίας Κατ/των Εκμετάλλευσης    Χρήσης  Κοιν. Χώρων:

 • Υποστήριξη διοικητικών διαδικασιών με αυτοψίες και  γνωμοδοτήσεις περί πληρότητας των όρων λειτουργίας  καταστημάτων εκμετάλλευσης χρήσης κοιν. χώρων.

Λειτουργίες Κτηματολογίου και Δημ. Περιουσίας:

 • Εκτέλεση ή επίβλεψη εργασιών για τη σύνταξη του κτηματολογίου  του Δήμου, τήρηση μηχανογραφημένου αρχείου κτηματολογίου και παροχή σχετ. στοιχείων και πληροφοριών.

Τμήμα Οδοποιίας & Αποχέτευσης

Λειτουργίες Μελετών και κατασκευών έργων Οδοποιίας και Αποχέτευσης
Αρμοδιότητες :

 • Προσδιορισμός ετήσιων και μεσοπρόθεσμων στόχων εκτέλεσης έργων  οδοποιίας και αποχέτευσης στην περιοχή του Δήμου και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης κοινόχρηστης υποδομής, παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών έργων οδοποιίας και αποχέτευσης που ανατίθενται σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής μελετών από ποιοτικής και συμβατικής άποψης, σύνταξη μελετών για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου κ.α.

Λειτουργίες Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και αποτυπώσεων και Δημ.Συγκοινωνίας:

 • Μελέτη και εισήγηση για θέματα κυκλοφορίας-συγκοινωνίας στο Δήμο, χαρτογράφηση και απεικόνιση στοιχείων που αφορούν οχήματα ,όγκο κυκλοφορίας, σήμανση ,χώρους στάθμευσης καθώς και ότι άλλο σχετίζεται με οχήματα και ενδιαφέρει το Δήμο, διενέργεια διαδικασιών που αφορούν σήμανση, μονοδρομήσεις κλπ στο οδικό δίκτυο της Καισαριανής  κ.α..

Λειτουργίες Τεχνικής  Υποστήριξης και Ανταποδοτικών τελών:

 • Έκδοση βεβαιωτικών καταστάσεων για την πληρωμή δαπανών έργων αποχέτευσης οδοποϊας κλπ.

Λειτουργίες έκδοσης Αδειών Τομών Οδοστρωμάτων και Κοιν/στων χώρων:

 • Έκδοση αδειών για την από τρίτους εκτέλεση διαφόρων εργασιών επί των δημοτικών οδών, πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων. Τομές οδοστρωμάτων για την τοποθέτηση, επισκευή ή διαρρύθμιση εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνιών, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης κλπ.

 

Τμήμα Μελετών και Εκτέλεσης Έργων

Λειτουργίες Μελετών / εκτέλεσης   Έργων:
Είδη έργων :

 1. Έργα Οικοδομικά
 2. Έργα Ύδρευσης-Άρδευσης
 3. ΄Εργα ηλεκτρομηχανολογικά

Αρμοδιότητες :
Προσδιορισμός ετήσιων και μεσοπρόθεσμων στόχων εκτέλεσης νέων οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και έργων ύδρευσης – άρδευσης στην περιοχή του Δήμου και εκτέλεσης εργασιών συντήρησης της υφιστάμενης κοινόχρηστης υποδομής, προγραμματισμός ετήσιος και μεσοπρόθεσμος  μελετών και κατασκευής νέων έργων και συντηρήσεων που αναλαμβάνει το Τμήμα και καθορισμός προϋποθέσεων υλοποίησης (χρονοδιάγραμμα ,τεχν  εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό κλπ.). Εισήγηση παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών έργων που ανατίθενται σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής μελετών, σύνταξη μελετών για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων, τεχνικού εξοπλισμού ή υλικών για τις ανάγκες του Δήμου, εκτέλεση έργων διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων (πεζόδρομοι, πεζοδρόμια, πλατείες, αθλητικοί χώροι κλπ)

Τμήμα Φυτοτεχνικών Μελετών & Έργων

Λειτουργίες μελετών κατασκευών Φυτοτεχνικών έργων:

 • Μελέτη εργασιών ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πρασίνου, εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με το αντικείμενο και μέριμνα για την ανάθεση ανάλογων μελετών σε τρίτους, τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης τέτοιων εργασιών σε τρίτους, Επίβλεψη των εργασιών, κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, φυτών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κλπ

Λειτουργίες  Προγραμματισμού Φυτεύσεων Φυτοπροστασίας αστικού Περιαστικού Πρασίνου:

 • Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων φύτευσης, συντήρησης ποτίσματος, φυτοπροστασίας των χώρων πρασίνου του Δήμου, και συνεργασία με το Τμήμα συντήρησης πρασίνου της Δ/νσης Συνεργείων-Πρασίνου

Λειτουργίες προγραμματισμού αναδασώσεων και πυροπροστασίας:

 • Προγραμματισμός –σχεδιασμός αναδασώσεων με την συνεργασία των δασικών αρχών και καθορισμός προϋποθέσεων υλοποίησης (Χρονοδιάγραμμα, Τεχν. Εξοπλισμός κλπ). Προγραμματισμός –σχεδίαση προγραμμάτων πυροπροστασίας σε συνεργασία με Υπηρεσίες  ή  εμπλεκόμενους Φορείς και καθορισμός προϋποθέσεων υλοποίησης (Χρονοδιάγραμμα- Ανθρώπινο δυναμικό, Τεχν. εξοπλισμός κλπ)

Τμήμα Δημοτικού Νεκροταφείου & Φυλάκων Δημοτικών Κτιρίων

Λειτουργίες Δημ. Νεκροταφείου:

 • Φροντίδα για τις διαδικασίες ταφών, εκταφών κλπ, μέριμνα για τη διαφύλαξη, καθαριότητα και εύρυθμη λειτουργία των χώρων νεκροταφείου.

Λειτουργίες Γραφείου Φύλαξης Δημ. Κτιρίων Αθλ/κών Εγκ/σεων  ,Παιδικών Χαρών, Πάρκων, Σχολείων και λοιπών κοιν. Χώρων:

 • Οι φύλακες είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη ,των κτιρίων που στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες, των χώρων στους οποίους έχουν αποθηκευτεί μόνιμα ή πρόσκαιρα διάφορα είδη υλικών ή μηχανήματα του Δήμου και των σχολείων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου.