ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προυπολογισμός

τιμολόγιο μελέτης

τιμές εφαρμογής

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_XLOOTAPHTA

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 19_9_17 ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΤΕΥΔ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ-ΔΗΜΟΤ.-ΣΤΑΔΙΟΥ-2017