ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, Αιτήσεις – Πληροφορίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όπως γνωρίζετε έχει εγκριθεί και δημοπρατηθεί το έργο «Ολοκλήρωση οριστικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Καισαριανής» προϋπολογισμού 3.250.000,00€ χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Αττικής.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα κατασκευαστεί ο κεντρικός αγωγός αποχέτευσης και όλες οι συνδέσεις των ακινήτων που έχουν πρόσοψη στον αγωγό αυτό. Λόγω της χρηματοδότησης οι εργασίες αυτές θα γίνουν χωρίς κόστος για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Κ.Λ.Δ.Α.) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΦΕΚ 846/06-05-2009 τεύχος Β’) «Σε κάθε οδό που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων ή του παντορροϊκού, οι κύριοι των παροδίων ακινήτων, υποχρεούνται να μεριμνούν για την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων ακαθάρτων των ακινήτων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 12 και του άρθρου 14 του ν. 1068/1980 και την διαδικασία του άρθρου 10 του κανονισμού».

Για το λόγω αυτό καλείστε να υποβάλλεται αίτηση κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης στον Δήμο μας με την οποία θα μας υποδείξετε το σημείο στο πεζοδρόμιο παρά της ρυμοτομικής γραμμής που θα διέρχεται ο εσωτερικός αγωγός αποχέτευσης του ακινήτου σας, στο οποίο θα κατασκευάσουμε το φρεάτιο ελέγχου της εξωτερικής διακλάδωσης.

Οι δρόμοι στους οποίους θα κατασκευαστούν αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων είναι: Λίστα δρόμων

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Με το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται υποχρεωτικά τα προϊόντα των χώρων υγιεινής και γενικά των χώρων οικιακής χρήσης των ακινήτων, ήτοι τα οικιακά λύματα. Δεν επιτρέπεται η διοχέτευση στους αγωγούς και τα φρεάτια του δικτύου αποχέτευσης των ακολούθων ουσιών, έστω και αν προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλο χρήση:

 1. Υγρών που προέρχονται γενικά από εκκένωση βόθρων, στεγανών ή απορροφητικών.
 1. Κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια , προϊόντα κατεδαφίσεων, προϊόντα δεξαμενών καθιζήσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, δύσκολα βιοαποικοδομήσιμες ύλες (πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κ.λπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.
 2. Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων ουσιών, που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.
 3. Αερίων και ατμών, από στεγνωτήρια και διάφορα άλλα καταστήματα.
 4. Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη, ή ασφυξιογόνα αέρια.
 5. Υγρών που μπορούν, λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης, ή να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία των αγωγών, (π.χ. καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις , ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κ.τ.λ.).
 6. Ουσιών που λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κ.λπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.
 7. Υγρών με μεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα λειτουργίας, σε λίπη και έλαια.
 8. Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35 βαθμών Κελσίου, όταν αποχετεύονται σε αγωγούς .
 9. Υγρών σε μεγάλες ποσότητες που κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΥΔΑΠ και των υπηρεσιών των συναρμόδιων φορέων, δύναται να προκαλέσουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.
 10. Υγρών γενικά με ουσίες και μέταλλα που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης, ή που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στη λειτουργία των έργων επεξεργασίας και βιολογικών καθαρισμών των λυμάτων.

Ακόμη επισημαίνεται :

Τα εσωτερικά δίκτυα και οι εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευσης ενός ακινήτου κατασκευάζονται εντός του χώρου του ακινήτου και μέχρι την ρυμοτομική γραμμή του. Η κατασκευή, η λειτουργία και η συντήρηση των εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων αποχέτευσης ενός ακινήτου γίνεται πάντοτε με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του ακινήτου.

Ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να διαχωρίζει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων του ακινήτου και να αποχετεύει χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια ύδατα.

Για την σύνδεση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ενός ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, πρέπει να υπάρχει εντός του ακινήτου, παρά την ρυμοτομική γραμμή, και πάντοτε πριν από το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου, προς την πλευρά του ακινήτου, αυτόματη αλλά και χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή αποτελεί μέρος των εσωτερικών εγκαταστάσεων. Η θέση της πρέπει να είναι κατάλληλη για να μπορούν να την ελέγχουν, όταν χρειασθεί, τα αρμόδια όργανα που έχουν νόμιμα την ευθύνη λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου.

Οι συνδέσεις των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ενός ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης του οριστικού δικτύου γίνεται απ’ ευθείας χωρίς την μεσολάβηση βόθρου, στεγανού ή μη, του οποίου η κατασκευή απαγορεύεται εν προκειμένω. Μετά την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, ενός ακινήτου με τον αντίστοιχο αγωγό αποχέτευσης του οριστικού δικτύου, οι κύριοι του ακινήτου οφείλουν να κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη τους, όπως ενεργούν για κάθε εργασία του εσωτερικού δικτύου, κάθε παλαιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων υδάτων, παλαιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς βόθρους, ή προς εξωτερικές διακλαδώσεις, ή προς αγωγούς που καταργήθηκαν κ.τ.λ. Για ν’ αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι, πρέπει να εκκενωθούν τελείως και το περιεχόμενό τους να απομακρυνθεί. Μετά την εκκένωση οι βόθροι πρέπει να γεμιστούν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

 

Για πληροφορίες:

Τεχνική Υπηρεσία

Τμήμα Οδοποιίας & Αποχέτευσης

κα Πικραμμένου Ελένη

τηλ. 213-20.10.785

fax: 210-72.92.621

email: pikramele@kessariani.gr

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ σε word

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ σε pdf

Κανονισμός Λειτουργίας ΚΛΔΑ

Λίστα δρόμων