ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ μέσω ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α 75388 με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 168.895,34€ Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

ΚΗΜΔΗΣ_ΑΔΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΜΕΛΕΤΗ_ΤΕΥΔ_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 168_2018 ΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΩΣΧΩΩΕΨ-Δ4Σ

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ