Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΩΛΒΚΩΕΨ-ΒΔΚ)

5_εντυπο οικονομικής προσφοράς 

4_ΤΕΥΔ