ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΜΕΡΩΝ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΓΑΜΟΙ