Κατασκευή και αντικατάσταση υπαρχουσών εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης

ΨΡΡΕΩΕΨ-4Θ6 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΣΚ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ