Κατασκευή και αντικατάσταση υπαρχουσών εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης

690ΨΩΕΨ-Ξ4Γ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΕΠΤ. 2018