«Κατασκευή και αντικατάσταση υπαρχουσών εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης»

7ΣΘ1ΩΕΨ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΥΣΗ ΚΗΣΚ 2018