Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Οικίσκου

6ΟΝΤΩΕΨ-7Ω4 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΙΧΟ ΑΝΤΙΣΤ. ΑΜΑΣΕΙΑΣ