ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

_ΣΥΝΟΛΙΚΗ_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ME KHMDS

ΨΕ3ΒΩΕΨ-ΝΙΧ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ