ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

7ΜΟΗΩΕΨ-ΛΦΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘ. ΚΗΣΚ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤ. ΣΤΑΔΙΟ