ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΩΝΔΠΩΕΨ-07Θ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΑ 2018