ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Ω5ΜΕΩΕΨ-Η13 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦ. ΥΠΗΡ. ΓΙΑ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ