ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 5221/1318/16.6.2020 (ΑΔΑ: ΨΞΑΓΩΕΨ-368)

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ