Ορισμός υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που εντάσσονται στο Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης Δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ.) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν 4412/2016

6ΠΠΣΩΕΨ-8ΩΞ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣ. ΥΠΑΛΛ. ΣΤΟ ΜΗΜΕΔ