ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ”

 

Ψ9Λ2ΩΕΨ-Ν1Ν ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ