ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. Σ.Ο.Χ. 1/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 107

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 107