ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΟΚΤΩ (8) ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ1_2021

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ_ΣΟΧ1_2021