Προκήρυξη – Ανακοίνωση για την πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) του Δήμου Καισαριανής για την περίοδο 2018- 2019 (Ορθή Επανάληψη)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΟ 2018-19 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2018-19

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ