ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2018 ΑΣΕΠ

Αναφορικά με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166)  θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ  (Υπουργείο Εσωτερικών), σας παραθέτουμε δελτίο τύπου , οδηγίες και σχετικά υποδείγματα του ΑΣΕΠ για ενημέρωσή και διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων κατά την συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία.

.ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ 3Κ/2018

ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ