ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/ 2018 Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας θέσεων προσωπικού στους ΟΤΑ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η  Προκήρυξη 3Κ/ 2018 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 8.166 θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα για το Δήμο Καισαριανής οι θέσεις αφορούν:

1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΕΡΑΣ)

10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄της παρούσας.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 1151

αναγράφοντας την κατηγορία της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στην προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

  • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
  • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 3Κ/2018) ΦΕΚ 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59354/985/21.12.2017 (Φ.Ε.Κ. 4770/29.12.2017/τ.Β΄) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίστηκε  1 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας για το Δήμο Καισαριανής που θα πληρωθεί από τα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998 άτομα. Για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ. και το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 61189/1057/21.12.2017, έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, περί μη παρακράτησης θέσεων του ν. 2643/1998 σε Ν.Π.Ι.Δ. των ΟΤΑ για τις οποίες αρμόδιος φορέας είναι ο Ο.Α.Ε.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59354/985_(ΦΕΚ)