“Προμήθεια αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου Καισαριανής, των Σχολικών του Επιτροπών, του ΝΠΔΔ «Λεωνίδας Μανωλίδης», του ΝΠΙΔ Κ.Ε.ΔΗ.Κ & της Δομής «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Καισαριανής.”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Μελέτη Υλικά Παντοπωλείου 2018

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ