Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση υποδομών Δημοτικού Οδοφωτισμού, Παιδικών Σταθμών, Σχολείων όλων των βαθμίδων, Ειδικών Σχολείων, Δημοτικών Κτιρίων και Αθλητικών Χώρων για ένα (1) έτος από την υπογραφή της Σύμβασης

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΩΤΚΚΩΕΨ-ΨΛΦ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΑΔΑΜ

espd-request-v2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ