ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 162

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ