ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

         

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εικοσιενός (21) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής

 

 

                                Ο Δήμαρχος Καισαριανής

 

Έχοντας υπόψη

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 24 της Π.Ν.Π 14.3.2020 ΦΕΚ 64Α και 37 της Π.Ν.Π/20.3.2020 ΦΕΚ 68Α
  4. Την υπ’αριθμ 130/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  5. Την υπ’αριθμ. 1318/5221/16-06-20 Απόφαση Δημάρχου.
  6. Τις έκτακτες και κατεπείγουσες υπηρεσίες ανάγκες λόγω της πανδημίας του κορωναϊού.

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών , για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής στις κάτωθι ειδικότητες:

 

  • δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι-ες καθαρισμού σχολικών μονάδων ΥΕ
  • τέσσερις (4) εργάτες-τριες καθαριότητας ΥΕ
  • δύο (2) οδηγοί με δίπλωμα Γ’ – Δ’ κατηγορίας ΔΕ

 

       

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 30-10-2020 έως 03-11-2020

 

Οι αιτήσεις   θα  απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού του Δήμου Καισαριανής (Δημαρχείο – Βρυούλων 125 & Κλαζομενών  Τ.Κ  16121 Καισαριανή) και θα κατατίθενται  αποκλειστικά στην είσοδο του Δημαρχείου Καισαριανής στο 1Ο όροφο επί της οδού Βρυούλων) ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, η με e-mail (προτιμητέο)  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  protokolo@kessariani.gr ή prosopiko@kessariani.gr

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: (θα ζητηθούν μετά την πρόσληψη)

 

Α) Για την κατηγορία ΥΕ Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

–  Δημοτικού μέχρι το 1980

–  Γ Γυμνασίου μετά το 1980

 

Β)Για την κατηγορία ΔΕ τα προσόντα των υποψηφίων αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 21 ΑΤΟΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 29.10.20

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 29_10_2020