ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

         

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής

 

 

                                Ο Δήμαρχος Καισαριανής

 

Έχοντας υπόψη

 

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007
  3. Τις διατάξεις των άρθρων 24 της Π.Ν.Π 14.3.2020 ΦΕΚ 64Α και 37 της Π.Ν.Π/20.3.2020 ΦΕΚ 68Α
  4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες
  5. Την υπ’αριθμ 72/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

 

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών , για την κάλυψη έκτακτων αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καισαριανής στις κάτωθι ειδικότητες

 

 

5 εργάτες-τριες καθαριότητας ΥΕ

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 1-7-2020 έως 7-7-2020

 

Οι αιτήσεις   θα  απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού του Δήμου Καισαριανής (Δημαρχείο – Βρυούλων 125 & Κλαζομενών  Τ.Κ  16121 Καισαριανή) και θα κατατίθενται  είτε στην υποδοχή του Δημαρχείου Καισαριανής στο ισόγειο επί της οδού Κλαζομενών είτε στο Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος όροφος, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε με e-mail  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  protokolo@kessariani.gr ή prosopiko@kessariani.gr

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 

Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Α) Δημοτικού μέχρι το 1980

Β) Γ Γυμνασίου μετά το 1980

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΟΧ

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5 ΑΤΟΜΑ ΥΕ