Πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου Καισαριανής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19

Πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου Καισαριανής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19

                                Ο Δήμαρχος Καισαριανής

Έχοντας υπόψη

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.4765/5-11-2020
  5. Την με αρ. πρωτ. 91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
  6. Την με αρ. πρωτ. εγκύκλιο 9755/8-2-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών
  7. Την υπ’αριθμ 23 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
  8. Την υπ’αριθμ 1751/15-2-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δήμου Καισαριανής λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 στις κάτωθι ειδικότητες

 

 

 

 

Πίνακας Α΄: Θέσεις έκτακτου Προσωπικού

α/α Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
1. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
2. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με δίπλωμα Γ-Δ Κατηγορίας 1
3. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (με ερασιτεχνικό δίπλωμα) 1
4. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
5. ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ 15
ΣΥΝΟΛΟ 22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22_2_2021

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 22.02.2021