Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου , ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH

Ο Δήμος Καισαριανής, που εδρεύει στην  Καισαριανή του Ν. Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου , ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για την υλοποίηση του υποέργου 1 « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καισαριανής» από την υπογραφή της σύμβασης και για διάρκεια ισόχρονη με την διάρκεια του υποέργου:

 

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: ΤΕΤΑΡΤΗ 11-11-2020

 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Αιτήσεων : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20-11-2020

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν,  είτε ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις prosopiko@kessariani.gr και protokolo@kessariani.gr , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Καισαριανής, Βρυούλων 125, Τ.Κ.16121, Καισαριανή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης-Προσωπικού, υπόψιν κ. κ. Ζ. Πορίχη και Α. Μακροπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2132010741, 2132010775).

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΧ 1-2020 ( ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ )

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 5 – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ -ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ -ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 02.12.2019