ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» (1ο Υποέργο) Μελέτες Πυροπροστασίας

1A_ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ new 2

2Α_TEXNIKH ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

espd-request-v2

συγγραφή υποχρεώσεων 13_7_21

ΩΦΣΛΩΕΨ-Υ4Θ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ & ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ