Συνοπτικός Διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη Θεμελίωσης και Αντιστήριξης Κτηρίου ΚΗΦΗ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟ ΜΗΤΡΩΩΟ ΤΕΛΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ_ΓΕΝΙΚΗ_ΣΥΓΓΡΑΦΗ_ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΚΗΦΗ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ_ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΗΦΗ

ΩΩ7ΔΩΕΨ-ΘΑ7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤHΜEΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ