ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ19)

psΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Μ19

psΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΑΔΑ

psΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΚΗΜΔΗΣ

psΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

psΤΕΥΔ

psΨΗΟΡΩΕΨ-42Ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Μ19

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΥΔ