Χορήγηση Πιστοποιητικού Πλησιεστέρων Συγγενών


Το ανωτέρω πιστοποιητικό εκδίδεται από τον δήμο στον όποιο είχε ενεργή εγγραφή ο θανών/ουσα
.
Δικαίωμα υποβολής της αίτησης για την χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού έχουν:
α) Ένας από τους εγγύτερους συγγενείς του θανόντος.
β) Οι κληρονόμοι του θανόντος με διαθήκη.
γ) Ο έχων εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ενός εκ των εγγυτέρων συγγενών του θανόντος.
δ) Ο έχων έννομο συμφέρον με εντολή εισαγγελέα.

Δικαιολογητικά που  απαιτούνται:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου
2. Αστυνομική ταυτότητα
3. Υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 δύο πολιτών για τους πλησιέστερους του θανόντος, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο αιτών.*

* Οι Υπεύθυνες δηλώσεις απαιτούνται μόνο στην περίπτωση που δεν υφίσταται καταγεγραμμένη η αστική κατάσταση του αποβιώσαντα, δηλαδή από την έρευνα που έχει διενεργηθεί από την υπηρεσία μας, δεν προκύπτουν ευκρινώς οι συγγενικές σχέσεις ή τα πρόσωπα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών αλλά και των εργαζομένων του Δήμου μας σας ενημερώνουμε ότι   για το επόμενο διάστημα  που βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου για τη διασπορά του covid-19, η διεκπεραίωση υποθέσεων  με το Δημοτολόγιο θα πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά.

Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα:
2132010751, 2132010746, 2132010747    Φαξ : 2132010750 & 2107292621
επίσης στο email : dimotologio@kessariani.gr

Έγγραφα για αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ
• Έντυπο αίτησης (σύζυγος και τέκνα)
• Έντυπο αίτησης (άγαμος και έγγαμος χωρίς τέκνα)
• Αντίγραφο ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή
• Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 όπου απαιτείται (βρίσκεται στο σύνδεσμο gov.gr).

Στο σύνδεσμο gov.gr  βρίσκονται επίσης τα  έντυπα
Έκδοση εξουσιοδότησης
Έκδοση υπεύθυνης δήλωση