1η/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 01-2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ 5

ΑΠΟΦΑΣΗ 6

ΑΠΟΦΑΣΗ 7