1η / 2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 2

ΑΠΟΦΑΣΗ 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 4

ΑΠΟΦΑΣΗ 5