11η / 2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46

ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΑΠΟΦΑΣΗ 48

ΑΠΟΦΑΣΗ 49

ΑΠΟΦΑΣΗ 50