11η/2016 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 38

ΑΠΟΦΑΣΗ 39

ΑΠΟΦΑΣΗ 40

ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΑΠΟΦΑΣΗ 44

ΑΠΟΦΑΣΗ 45

ΑΠΟΦΑΣΗ 46

ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΑΠΟΦΑΣΗ 48

ΑΠΟΦΑΣΗ 49

ΑΠΟΦΑΣΗ 50

ΑΠΟΦΑΣΗ 51