12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 12

ΑΠΟΦΑΣΗ 70

ΑΠΟΦΑΣΗ 71

ΑΠΟΦΑΣΗ 72

ΑΠΟΦΑΣΗ 73

ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΑΠΟΦΑΣΗ 75

ΑΠΟΦΑΣΗ 77

ΑΠΟΦΑΣΗ 78

ΑΠΟΦΑΣΗ 79