12η/2015 Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 37

ΑΠΟΦΑΣΗ 38

ΑΠΟΦΑΣΗ 39

ΑΠΟΦΑΣΗ 40

ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΑΠΟΦΑΣΗ 44

ΑΠΟΦΑΣΗ 45

ΑΠΟΦΑΣΗ 46

ΑΠΟΦΑΣΗ 47