13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

ΑΠΟΦΑΣΗ 80

ΑΠΟΦΑΣΗ 81

AΠΟΦΑΣΗ 82

ΑΠΟΦΑΣΗ 83

AΠΟΦΑΣΗ 84

ΑΠΟΦΑΣΗ 85

ΑΠΟΦΑΣΗ 86

ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΑΠΟΦΑΣΗ 88