13η/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ.91

ΑΠΟΦΑΣΗ.92

ΑΠΟΦΑΣΗ.93

ΑΠΟΦΑΣΗ.94

ΑΠΟΦΑΣΗ.95

ΑΠΟΦΑΣΗ.96

ΑΠΟΦΑΣΗ.97

ΑΠΟΦΑΣΗ.98

ΑΠΟΦΑΣΗ.99

ΑΠΟΦΑΣΗ.100

ΑΠΟΦΑΣΗ. 101

ΑΠΟΦΑΣΗ.102